LIETUVOS SPELEOLOGŲ KLUBO “AENIGMA”

FOTOGRAFIJŲ KONKURSO NUOSTATAI

patvirtinta speleoklubo "Aenigmos" taryboje 2013 m.

 

1. BENDRIEJI NUOSTATAI

 

1.1. Speleofotografijų konkurso ”Metų speleonuotrauka” (toliau – Konkursas) tikslas – populiarinti speleologiją.

1.2. Konkursą organizuoja speleoklubo “Aenigma” taryba (toliau – Taryba) ir (ar) jos išrinktas(-i) konkurso organizatorius(-iai) (toliau – Organizatorius). Organizatoriumi negali būti asmuo, kurio fotografijos dalyvauja konkurse.

1.3. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso organizavimą, dalyvius, komisijos atranką ir darbą, vertinimą ir apdovanojimą.

1.4. Konkurso organizatorius turi teisę panaudoti dalyvių atsiųstas fotografijas nekomerciniais, konkurso ir speleologijos populiarinimo tikslais. Tretiesiems asmenims konkurso fotografijas naudoti be organizatorių sutikimo draudžiama.

 

2. KONKURSO DALYVIAI

 

2.1. Konkurse gali dalyvauti visi norintys asmenys, kurių fotografijos atitinka konkurso nuostatų reikalavimus.

 

3. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

3.1. Konkursui dalyvis gali pateikti iki 5 fotografijų.

3.2. Pateikiant fotografiją rekomenduojama kartu pateikti tokią informaciją:

3.2.1. fotografijos pavadinimas ir kategorija;

3.2.2. fotografavimo data (metai, mėnuo), vieta (šalis, rajonas, urvas/kalnų/miesto/ t.t. pavadinimas);

3.2.3. autoriaus vardas, pavardė ar slapyvardis / bendraautorių vardai, pavardės;

3.2.4. atstovaujama šalis, miestas;

3.2.5. kontaktinė informacija (el. paštas, telefonas, kita).

3.2.6. trumpas (iki 300 ženklų) fotografijos, aprašymas.

3.3. Fotografijos pateikiamos iki datos ir adresu, kuriuos nustato konkurso organizatoriai kiekvienais metais atskirai.

3.4. Pateiktos fotografijos konkursui atrenkamos pagal kriterijus, aprašytus šių nuostatų 5 punkte.

3.5. Konkurso pradžia, internetinio balsavimo vykdymo laikas, balsavimo taisyklės ir būdai paskelbiami viešai (speleoklubo „Aenigma“ svetainėje https://www.speleo.lt ir Lietuvos speleologų diskusijų forume.

 

 

4. VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBAS

 

4.1 Konkurso metu Organizatorius atrenka ir skiria Vertinimo komisiją. Vertinimo komisija atrenkama konkurso laikotarpiui.

4.2. Vertinimo komisiją sudaro fotografai ir speleologai. Vertinimo komisiją sudaro 5 asmenys.

4.3. Vertinimo komisijoje negali dalyvauti asmuo, kurio fotografijos dalyvauja konkurse.

4.4. Kiekvienas vertinimo komisijos narys atrenka iki 20 fotografijų, jas išrūšiuodamas prioriteto tvarka. Geriausiai įvertintai nuotraukai suteikiama 20 balų, kitai – 19 balų ir t.t.

4.5. Vertinimo komisijos nariai savo vertinimą atsiunčia elektroniniu paštu taryba@speleo.lt.

 

5. FOTOGRAFIJŲ ATRANKOS KONKURSUI KRITERIJAI

 

5.1. Organizatorius peržiūri dalyvių konkursui pateiktas fotografijas ir atrenka fotografijas konkursui, vadovaudamasis šiais kriterijais: 

5.1.1. Fotografijose turi atsispindėti speleotematika. Rekomenduojamos kategorijos: žmogus ir urvas,

speleologo portretas, ekspedicijos reportažas, požeminio kraštovaizdžio fotografija, “neformatas”.

5.1.2. Ilgoji fotografijos kraštinė turi būti ne mažesnė kaip 2000 pikselių.

5.1.3. Fotografijos turi būti nufotografuotos ne anksčiau kaip metai iki konkurso pradžios. Tikslias datas paskelbia konkurso organizatoriai kiekvienais metais atskirai.

5.1.4. Fotografijoje leidžiamos tik kompiuterinės korekcijos, skirtos ištaisyti eksponavimo ar spalvinės gamos klaidas (sharpness, brightness, level, color balance ir pan.).

5.2. Kilus abejonių dėl fotografijos tinkamumo konkursui, Organizatorius kreipiasi į Tarybą ir Taryba sprendžia, ar priimti fotografiją į konkursą.

 

6. KONKURSO VYKDYMAS

 

6.1. Konkursui pateiktos fotografijos eksponuojamos speleoklubo „Aenigma“ svetainės https://www.speleo.lt fotografijų galerijoje.

6.2. Fotografijos eksponuojamos sugrupuotos pagal kategorijas. Fotografijos vertinamos ir apdovanojamos bendrame kontekste, nepriklausomai nuo kategorijų.

6.3. Publikos ir vertinimo komisijos balsavimas vyksta anonimiškai.

6.4 Internetinio balsavimo metu kiekvienas turi teisę balsuoti už bet kurias labiausiai patikusias fotografijas. Skaičiuojant vertinimo balus bus atsižvelgiama tik į gautų balsų skaičių, nepriklausomai nuo to, koks reitingas buvo suteiktas fotografijai.

6.5. Pasibaigus internetiniam balsavimui fotografijos išrūšiuojamos pagal gautų balsų skaičių. Daugiausiai balsų surinkusi fotografija įvertinama 20 balų, kita – 19 balų ir t.t. iki 1 balo, kuris skiriamas dvidešimtai fotografijai pagal surinktų balsų skaičių.

6.6. Jeigu dvi ar daugiau fotografijų surenka tą patį balsų skaičių, joms suteikiamas vienodas balų skaičius.

6.7. Internetinio balsavimo ir Vertinimo komisijos balai sumuojami. Metų fotografija tampa daugiausia balų surinkusi fotografija.

6.8. Jeigu dvi ar daugiau fotografijų surenka tą patį vertinimo balų skaičių, nugalėtoja tampa fotografija, kuri surinko daugiau vertinimo komisijos balų.

6.9. Apdovanojamos 3 daugiausiai balų surinkusios fotografijos.

 

                                                                                                    

 

 
Powered by Etomite CMS.